ลงทะเบียนสัมมนา

สัมมนาผู้บริหารหัวข้อ
"อัพเดตไอที เพื่อเสริมการบริหารจัดการที่ดีสำหรับ อปท"

ชื่อ อปท
 
ผู้เข้าอบรม
 
1. ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
ตำแหน่ง
2. ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
ตำแหน่ง
วันและเวลาที่จัดสัมมนา
 
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยง)
สถานที่
 
โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
 
หมายเหตุ
 
-หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ 074-559304,086-4908961,086-4908466
-กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
-เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ทต.ตลาดเขต
1. ชื่อ นายพงศ์ธร ล้วนเนตรเงิน
ตำแหน่ง
2. ชื่อ นางสาวยุวดี คำหอม
ตำแหน่ง
อบต.หนองลู
3. ชื่อ บดินทร์ คล้อยคล้า
ตำแหน่ง
อบต.ศรีมงคล
4. ชื่อ นายเจษฎา ประทีป
ตำแหน่ง
อบต.จรเข้เผือก
5. ชื่อ จ.ส.ต.บรรเทิง ชะอุ่ม
ตำแหน่ง นายก อบต.จรเข้เผือก
6. ชื่อ นางพิกุล เยี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง ปลัด อบต.จรเข้เผือก
ทต.ม่วงชุม
7. ชื่อ ณรงค์ศักดิ์ ศรีคำอ้าย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
8. ชื่อ บุษกร ศูนย์พลอย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อบต.หนองไผ่
9. ชื่อ นายประสาร ศิริมั่ว
ตำแหน่ง นายกอบต.หนองไผ่
10. ชื่อ นายพนม รางดี
ตำแหน่ง เลขานายกอบต.หนองไผ่
ทต.วังขนาย
11. ชื่อ นายสมพร บัวศิริ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
12. ชื่อ นางสาวจินตหรา ชมเดือน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ทต.รางหวาย
13. ชื่อ นายคำรณ เบ็ญพาด
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย
14. ชื่อ นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลรางหวาย
อบต.เขาสามสิบหาบ
15. ชื่อ นางสาววีณา ขำอิ่ม
ตำแหน่ง -
16. ชื่อ นางสาวฐิติกา ไชยา
ตำแหน่ง -
อบต.ช่องด่าน
17. ชื่อ นางดวงนภา แสนกุล
ตำแหน่ง บุคลากร
18. ชื่อ นางสรวีย์ นาคทองอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทต.ด่านมะขามเตี้ย
19. ชื่อ นางนวรัตน์
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
20. ชื่อ นายวรวิทย์
ตำแหน่ง บุคลากร
อบต.หลุมรัง
21. ชื่อ นายชาตรี ถิริยะเมธี
ตำแหน่ง เจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
22. ชื่อ จ.ส.อ.สมเกียรติ แสงทอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ทต.วังศาลา
23. ชื่อ นายปรีชา บัวบาน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
24. ชื่อ น.ส.แสงดาว ศยามานนท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบต.ทุ่งสมอ
25. ชื่อ น.ส.นพวรรณ จินดากุล
ตำแหน่ง -
26. ชื่อ น.ส.พนัชกร อ่องจุ้ย
ตำแหน่ง -
ทต.เลาขวัญ
27. ชื่อ นายอาณัฐ สุวรรณไชยรบ
ตำแหน่ง -
อบต.ทุ่งกระบ่ำ
28. ชื่อ นายสถาพร อินชูกุล
ตำแหน่ง -
29. ชื่อ น.ส.อถิญญา ปลีนุ่ม
ตำแหน่ง -
อบต.วังกระแจะ
30. ชื่อ นางสาวอทิสรา พนาวัลย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
31. ชื่อ นางสาวพัชรา ผานาค
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อบต.หนองนกแก้ว
32. ชื่อ นายมณฑล. ปทุมสูติ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
33. ชื่อ นายสิงหา. พยาบาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อบต.วังเย็น
34. ชื่อ นายพลวัฒน์ ศาระสาลิน
ตำแหน่ง ปลัด อบต.
35. ชื่อ นายจักรพงษ์ ยาทิพย์
ตำแหน่ง บุคลากร
ทต.หนองฝ้าย
36. ชื่อ น.ส.กุลพัชรลักษณ์ มีมโนยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
37. ชื่อ น.ส.สุภาณี ไหลเจริญโชค
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพนธ์
อบต.สิงห์
38. ชื่อ น.ส.ดนิตา จันฤาไชย
ตำแหน่ง บุคลากร
39. ชื่อ น.ส.ลักขณา สมรูป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์
ทต.หนองตากยา
40. ชื่อ น.ส. พิชญา ศรีศุภรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
41. ชื่อ น.ส. กนกกาญจน์ แตงสาขา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ทต.หนองสาหร่าย
42. ชื่อ นายชนะ สุขพรหม
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย
43. ชื่อ นายไพศาล นิติชัยจงวัตร
ตำแหน่ง รองนายเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย
อบต.พังตรุ
44. ชื่อ นายพงษ์ศักกดิ์ ยอดยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ทต.บ่อพลอย
45. ชื่อ นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
46. ชื่อ นายณัทธภัทร หนูขาว
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
ทต.ทองผาภูมิ
47. ชื่อ นางพัฒนี จินดาทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
48. ชื่อ น.ส.รัตติกาล จำปาทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อบต.หนองกุ่ม
49. ชื่อ นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
50. ชื่อ นางนารถประภา คงวาสน์
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
อบต.พนมทวน
51. ชื่อ นายประมาณ สว่างศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
52. ชื่อ นายยุทธนา ด้วงเดช
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
อบต.เลาขวัญ
53. ชื่อ นายสาโรจน์ นาคสุขปาน
ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เลาขวัญ
ทต.ลิ่นถิ่น
54. ชื่อ น.ส.ลำพอง สายคงดี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
55. ชื่อ น.ส.กรรณิกา ปัญญาอินทร์
ตำแหน่ง พนง.จ้างเหมา ช่วยประชาสัมพันธ์
อบต.หนองโรง
56. ชื่อ นายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง นายก อบต.หนองโรง
57. ชื่อ ว่าที่ร้อยโท นครินทร์ ปรกแก้ว
ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองโรง
อบต.ท่าม่วง
58. ชื่อ น.ส.ศรัญญา มาลาพงษ์
ตำแหน่ง -
59. ชื่อ นางวิชุตา วีระกุล
ตำแหน่ง -
อบต.ชะแล
60. ชื่อ นายบรรจง รสจันทร์
ตำแหน่ง นายก อบต.ชะแล
ทต.ท่ามะขาม
61. ชื่อ นายวิษณุ บุญญรัตน์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
ทต.ท่าขนุน
62. ชื่อ นางนภัสสร แสงอรุณ
ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์
63. ชื่อ นายนภัทร สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน
อบต.หนองตากยา
64. ชื่อ นายธานินทร์ เข็มไทย
ตำแหน่ง รองนายก อบต.
อบต.ปิล๊อก
65. ชื่อ นายภานุมาศ อุ่นเรือน
ตำแหน่ง ปลัดอบต.ปิล๊อก
ทต.หนองปลาไหล
66. ชื่อ นางวรวรรณ รักษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
67. ชื่อ นางมาริษา ประดิษฐพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ทต.หนองหญ้าดอกขาว
68. ชื่อ นายล้อม ทองแท้
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว
69. ชื่อ ส.ต.อ. สุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
อบต.ดอนตาเพชร
70. ชื่อ นายอภิรักษ คชนา
ตำแหน่ง นายก อบต.
71. ชื่อ นายทัศนัย อยู่พลอย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ
อบต.ห้วยเขย่ง
72. ชื่อ น.ส.มุจรินทร์ จันทร์เนย
ตำแหน่ง ผช.จนท.บริหารระบบคอมฯ
อบต.หินดาด
73. ชื่อ นายอธิป สุทธิ
ตำแหน่ง ผช.บุคลากร
74. ชื่อ นายประวิทย์ ศรีเผด็จ
ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อบต.ท่ากระดาน
75. ชื่อ นายภัทราวุฒิ ไกรนรา
ตำแหน่ง -
76. ชื่อ นายธนกฤต จงเจริญ
ตำแหน่ง -
อบต.ดอนแสลบ
77. ชื่อ นางสาววรณัน เชื้องาม
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
78. ชื่อ นางสาวมัทธนา สรไกร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อบต.ช่องสะเดา
79. ชื่อ นางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล
ตำแหน่ง นายกองค์บริหารส่วนตำบลช่องสะเดา
ทต.พนมทวน
80. ชื่อ นายพินิจ เห็นประเสริฐ
ตำแหน่ง -
81. ชื่อ นางนุสรา สัตยากุล
ตำแหน่ง
ทต.ท่าม่วง
82. ชื่อ นางสาวสุวิมล อิ่มศรี
ตำแหน่ง -
ทต.สระลงเรือ
83. ชื่อ นายคุณณัฐ ใบชิต
ตำแหน่ง -
84. ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ยุรนันต์ ดิษฐประพันธ์
ตำแหน่ง -
อบต.ดอนชะเอม
85. ชื่อ น.ส.รุจิเลข ทรงประกอบ
ตำแหน่ง -
86. ชื่อ น.ส.กานดา ชาโชติ
ตำแหน่ง -
ทต.หนองรี
87. ชื่อ นางสาวนันทนิจ สุขลาภ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
88. ชื่อ นางสาวสุกัญญา ทศพร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
อบต.อุโลกสี่หมื่น
89. ชื่อ นายไพรวรรณ์ บุญเพิ่ม
ตำแหน่ง ปลัด อบต.
90. ชื่อ นายภัทธาวุธ สายสอาด
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ทต.สหกรณ์นิคม
91. ชื่อ นายพงศ์กรณ์ สุพรรนานนท์.
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
อบต.วังไผ่
92. ชื่อ นางสาวนุจรี วงษ์กรณ์
ตำแหน่ง -
93. ชื่อ นางสาวนริศรา อยู่เอี่ยม
ตำแหน่ง -
ทต.ห้วยกระเจา
94. ชื่อ นายธนากร มังกร
ตำแหน่ง -
95. ชื่อ นายณัฐนันท์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง -
อบจ.กาญจนบุรี
96. ชื่อ นายนิรัญ พูลโต
ตำแหน่ง นักบริหารงานนโยบายและแผน 7
97. ชื่อ น.ส.หทัยทิพย์ คงควร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6ว
ทต.สมเด็จเจริญ
98. ชื่อ นางสาวรัตนา แจ่มศรี
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
99. ชื่อ นายณัช เลี้ยงวณิชกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ทต.ปากแพรก
100. ชื่อ นางหัชชพร เสถียรุจิกานนท์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5
อบต.แก่งเสี้ยน
101. ชื่อ น.ส. พรพันธ์ ถิรายุศรีพงศ์
ตำแหน่ง -
102. ชื่อ น.ส. น้ำเพ็ญ แรงครุฑ
ตำแหน่ง -
ทต.เอราวัณ
103. ชื่อ น.ส.ภัทรภร เนตรสุวรรณ
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
104. ชื่อ น.ส.ธนัยนันท์ วิเศษสิงห์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ทต.ดอนเจดีย์
105. ชื่อ น.ส.ณิชลัดดา วงศ์ภัทรธาดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
106. ชื่อ นายธนากร คำภิมาบุตร
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ทม.กาญจนบุรี
107. ชื่อ นายดนพงศ์ สะอาดพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
108. ชื่อ นายนิรุธ ศรท้วม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รายงานคอมพิวเตอร์
ทต.หนองบัว
109. ชื่อ นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ
ตำแหน่ง
110. ชื่อ นางสาวพรญ่า ผลดี
ตำแหน่ง