กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
09:00 น.   - ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ) การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
08:30 น.  - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ.(กลุ่มงานอำนวยการ) แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ (สวมหมวก)
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
08:30 น.  - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ) - แต่งกาย : เคริื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ (สวมหมวก)
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
08:00 น.  - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ.(กลุ่มงานอำนวยการ) แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ (สวมหมวก)
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
07:00 น.  - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวนการ) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์  
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560