กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
08:00 น.  - ร่วมงาน " วันตำรวจ " ประจำปี 2561   บริเวณลานหน้าตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่  
09:00 น.  - ประธานพิธีเปิดโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2561   หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา อ.ปลายพระยา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
11:00 น.  - ประธานการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ   หอประชุมอำเภอเหนือคลอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
13:30 น.  - ประธานการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ     หอประชุมอำเภอเมืองกระบี่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
16:00 น.  - บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018   บริเวณประติมากรรมริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ ผู้ประสานงาน 081-7324630
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
09:30 น.  - ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ   หอประชุมอำเภอเหนือคลอง ที่ทำการปกครองจังหวัด การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
13:30 น.  - ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ   หอประชุมอำเภอเมืองกระบี่ ที่ทำการปกครองจังหวัด การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
09:30 น.  - ร่วมการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ     หอประชุมอำเภอเหนือคลอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย :เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
13:30 น.  - ร่วมการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ   หอประชุมอำเภอเมืองกระบี่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย :เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
18:30 น.  - ประธานพิธีเปิดงานเลี้ยงเปิดเส้นทางการเดินเรือเกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลันตา   โรงแรมเซาร์เทิร์น ลันตา อำเภอเกาะลันตา คุณสมบูรณ์ ดำรงอ๋องตระกูล 0851799898
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
09:30 น.  - ร่วมการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ   หอประชุมอำเภอเหนือคลอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
13:30 น.  - ร่วมการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ     หอประชุมอำเภอเมืองกระบี่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561