กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายพินิจ บุญเลิศ)
09:00 น.  - ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาล     จังหวัดภูเก็ต-ปีนัง กัวลาลัมเปอร์  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
00:00 น.  - อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประจำพื้นที่ในวันหยุดราชการ   คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1649/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายนอบ คงพูน)
00:00 น.  - ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่    
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
00:00 น.  - ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่    
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
09:00 น.  - ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาล   จังหวัดภูเก็ต-ปีนัง กัวลาลัมเปอร์  
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560