กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายพินิจ บุญเลิศ)
08:30 น.  - รับมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83   หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. มธ.ท่าพระจันทร์  
17:30 น.  - ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83   คณะศิลปศาสตร์ ห้องLA 107-108 ชั้น 1(ริมน้ำ) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. มธ.ท่าพระจันทร์ การแต่งกาย ชุดสากลนิยม
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
13:30 น.  - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 แรงงานจังหวัด  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายนอบ คงพูน)
10:00 น.  - กล่าวต้อนรับคณะจากสถาบันวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ)  
13:30 น.  - ประธานการประชุมเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่   ห้องประชุมเหนือคลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
09:30 น.  - ประธานคณะกรรมการตรวจคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2560   บ้านบางเหียน ม.6 ต.ปลายพระยา ปกครองจังหวัด  
13:30 น.  - ร่วมประชุมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่   ห้องประชุมเหนือคลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สน.จ.กบ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
10:00 น.  - บรรยายสรุป ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุุ่นที่ 117 มาศึกษาดูงาน   ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ)  
13:30 น.  - ร่วมประชุมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล   ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560