กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
08:30 น.  - ประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
11:00 น.  - โยธาธิการจังหวัดกระบี่เข้าพบ เพื่อนำเสนอโครงการผังเมืองรวม และแบบแปลนโรงจอดรถสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่   ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.กบ.  
13:30 น.  - ประธานประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดกระบี่   ห้องประชุม ภ.จว.กระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบี่ คุณแอ๋ม 085-7865594
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
00:00 น.  - ไปราชการกทม.    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
08:15 น.  - ตรวจสุขภาพประจำปี   ห้องประชุมเหนือคลอง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัด  
08:30 น.  - ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลขที่ 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
08:30 น.  - ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล     ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561