กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
00:00 น.   - เดินทางไปติดต่อราชการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.กบ.และคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติด   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 ศอ.ปส.จ.กบ.  
11:00 น.  - ประธานในการจัดแถลงข่าวการดำเนินโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนระดับจังหวัด   ห้องเพ้นเฮ้าส์ ชั้น 6 โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ สนง.พัฒนาชุมชนฯ  
11:30 น.  - ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนระดับจังหวัด    ห้องควีนเบย์ ชั้น 1 โรงแรมพาวิลเลียน ควีนส์เบย์ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ สนง.พัฒนาชุมชนฯ  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
00:00 น.  - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)"  รุ่นที่ 4    สถานที่เอกชน กระทรวงมหาดไทย  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
07:30 น.  - ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2561           ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ศอ.ปส.ปค. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
13:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561