กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพฤหัสที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
18:00 น.  - ประธานพิธีเปิดโครงการวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ การแต่งกาย : ผ้าไทย/ชุดสุภาพ,ครูจันทร์ 096-6456669  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
09:30 น.  - ประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 พมจ.  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
10:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับจังหวัด   ห้องประชุม ชั้น 1 สนง.เกษตรจังหวัดกระบี่ เกษตรจังหวัดกระบี่ คุณวิรัตน์ 084-7491179
13:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารปาล์มน้ำมันกระบี่  (Krabi Oil Palm Board)    ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 เกษตรเเละสหกรณ์  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
13:30 น.  - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน(กลุ่มภาคใต้ตอนบน) ครั้งที่ 1/2561   ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
00:00 น.  - ปฏิบัติราชการปกติ    
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561