กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
13:30 น.  - กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมลงนาม MOU และพิธี KICK OFF " กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล "   มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ พมจ.กบ. 089-7254125 คุณการ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 ท้องถิ่นจังหวัด  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
09:30 น.  - ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการนำเสนอและจัดทำข้อมูลประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)   ห้องประชุม 109 ตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ) - หน.ยุทธ 089-2034087 / แต่งกาย : ชุดสุภาพ
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
08:30 น.  - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา ศอ.ปส.จ.กระบี่  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
09:00 น.  - ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นในภูมิภาคต่าง ๆ   โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561