กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
11:00 น.  - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตร   สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของภารกิจสำคัญของรัฐบาล    ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของภารกิจสำคัญของรัฐบาล    ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
10:00 น.  - ประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน   ศูนย์วิทยบริการจังหวัดกระบี่ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ) - คุณแอ๊ด 081-8135961
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลขที่ 9/10 สนจ.กบ.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560