กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
08:00 น.  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์) และคณะขอเข้าพบ   ห้องรับรองกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนง.อุตสาหกรรมฯ  
08:30 น.  - ประธานประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
14:30 น.  - ประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference   ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 9/10 ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
10:00 น.  - บันทึกเทปสัมภาษณ์สนทนาในรายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   ห้องปฏิบัติราชการ สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ)  
10:30 น.  - ประธานประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือทางทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่   ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนง.ปภ.จ.กบ  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล   ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ) หน.ยุทธ 089-2034087
10:30 น.  - ประธานตรวจการจ้างกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินท่องเที่ยว) ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่   ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , พื้นที่โครงการ ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ โยธาผังเมืองฯ คุณสมมิตร 081-6068562
14:00 น.  - ประธานตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวถนนสายศาลาด่าน - สังกาอู้   พื้นที่โครงการ อำเภอเกาะลันตา โยธาผังเมืองฯ คุณสมมิตร 081-6068562
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล    ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ)  
10:30 น.  - ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือทางทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่     ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนง.ปภ.จ.กบ  
14:30 น.  - ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference     ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 9/10 ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
08:30 น.  - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล      ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)  
10:30 น.  - ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือทางทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่   ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนง.ปภ.จ.กบ  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561