กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
09:00 น.  - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโครงการเด็กกระบี่ดีและเก่ง ประจำปี 2560   ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชกูล สนจ.กบ.(กลุ่มงานอำนวยการ)  
10:30 น.  - ประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2561   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
08:30 น.  - พ.อ.สุยุทธ์  วัฒนลิขิต  นายทหารจเรประจำกรมจเรทหารบก  หัวหน้าคณะชุดตรวจกิจการสายงานสัสดี เข้าพบ   ห้องรับรองกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 สัสดี  
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)    ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 สหกรณ์จังหวัด คุณสุมา 084-0670461
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
00:00 น.  - ลาพักผ่อน    
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
00:00 น.  - ลาพักผ่อน    
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
09:00 น.  - ร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่ 2   โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ สนผ.สป.มท.  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561