กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
00:00 น.  - ปฏิบัติราชการในพื้นที่    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
00:00 น.  - ปฏิบัติราชการปกติ    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
10:00 น.  - ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ   ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.กบ. สภาการศึกษาฯ คุณกุ้ง 081-7370463
14:00 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดฯ    ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ขนส่งจังหวัด - คุณนเรท 081-8476189
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
14:00 น.   - ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดฯ      ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลขที่ 9/10 สนง.ขนส่งจังหวัด  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
09:00 น.  - ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นฯ   ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัด 5 สนจ.กบ. (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่)  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561