กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
00:00 น.  - ปฏิบัติราชการในพื้นที่         
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
10:30 น.  - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนเกาะพีพี ม.๗ ต.อ่าวนาง     ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ปภ  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
00:00 น.  - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)"  รุ่นที่ 4    สถานที่เอกชน สำนักงาน ก.พ.  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
09:00 น.  - ร่วมการประชุมชี้แจงแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้   โรงแรมเรือรัษฏา จ.ตรัง สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2561   ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
10:30 น.  - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561   ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561