กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
10:30 น.  - ประธานการประชุมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm    ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
13:30 น.  - ประชุมหารือข้อราชการ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
09:00 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับรองและต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2561    ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 สนง.สวัสดิการฯ  
13:30 น.  - ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญของจังหวัด     จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
08:30 น.  - ประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการมาเยือนจังหวัดกระบี่ของคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น   ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 5 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ  
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่   ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 5 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด  
10:00 น.  - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดกระบี่ (คอจ.)    ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 สนง.คลังจังหวัด  
10:30 น.  - บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนฯ   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สนง.พลังงานจังหวัด  
11:30 น.  - ประธานตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนกระบี่ - เขาทอง   ณ พื้นที่ตรวจรับโครงการ สนง.ทางหลวงชนบท  
13:30 น.  - ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญของจังหวัด   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
15:30 น.  - ประธานการประชุมติดตามภารกิจที่มอบหมายในการอำนวยความสะดวกด้านการต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2018   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ)  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
10:00 น.  - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)   ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลขที่ 9/10 สนง.คลังจังหวัดกระบี่  
10:30 น.  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขออนุญาต สั่ง นำเข้า ซื้อมีใช้ ย้ายและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัง สหพัฒนา จำกัด ม.2 ต.ทรับปริก อ.เมือง ที่ทำการปกครองจังหวัด  
13:30 น.  - ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญของจังหวัด    จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
13:30 น.  - ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญของจังหวัด   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
15:30 น.  - ประชุมติดตามภารกิจที่มอบหมายในการอำนวยความสะดวกด้านการต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2018     ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนจ.กบ.(กลุ่มงานอำนวยการ)  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561