กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
10:30 น.  -  รับฟังการนำเสนอ สุดยอดนวัตกรรมผลผลิตในโครงการ แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน โดยการสนับสนุนทุนวิจัยค้นคว้าจาก สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สนง. อุตสาหกรรมฯ  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
00:00 น.  - ลาพักผ่อน    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
00:00 น.  - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)"  รุ่นที่ 4    สถานที่เอกชน กระทรวงมหาดไทย  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
00:00 น.  - ปฏิบัติราชการปกติ    
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
08:30 น.  - ปฏิบัติราชการปกติ    
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561