กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
00:00 น.  - เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายละเอียดและขอบข่ายงาน (Term of Reference Tor) ในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2561    ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สนง.ปภ.จ.กบ  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
09:00 น.  - ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนแก่ภาคีเครือข่าย ในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกระบี่   ห้องธารา โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์สปา สสจ.  
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 ท้องถิ่นจังหวัด  
11:00 น.  - ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่ จัดหางานจังหวัด  
13:30 น.  - ประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ประจำปี 2561   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เลขที่ 9/10 พช.  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
09:30 น.  - ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอำเภอเกาะลันตา ครั้งที่ 3/2561   โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะลันตา ท้องถิ่นจังหวัด  
13:30 น.  - ประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่   ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ  
15:00 น.  - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2561   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 สนง.ธนารักษ์ฯ  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
15:00 น.  - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2561    ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลขที่ 9/10 สนง.ธนารักษ์พื้นที่  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
10:00 น.  - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย  : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
13:00 น.  - ร่วมประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ประจำปี 2561   ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561