• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเขาพนม

อำเภอเขาพนม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเขาพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปลายพระยา อำเภอชัยบุรี และอำเภอพระแสง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม อำเภอเหนือคลอง และอำเภอเมืองกระบี่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่และอำเภออ่าวลึก

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเขาพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

เขาพนม (Khao Phanom) 10 หมู่บ้าน

เขาดิน (Khao Din)        9 หมู่บ้าน

สินปุน (Sin Pun)       10 หมู่บ้าน

พรุเตียว (Phru Tiao)       10 หมู่บ้าน

หน้าเขา (Na Khao)        8 หมู่บ้าน

โคกหาร (Khok Han)        7 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเขาพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลเขาพนม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพนม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาพนม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินปุนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุเตียวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าเขาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหารทั้งตำบล