• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเกาะลันตา

อำเภอเกาะลันตา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเกาะลันตาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเกาะลันตาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่

เกาะลันตาใหญ่ (Ko Lanta Yai) 8 หมู่บ้าน

เกาะลันตาน้อย (Ko Lanta Noi) 6 หมู่บ้าน

เกาะกลาง (Ko Klang)            10 หมู่บ้าน

คลองยาง (Khlong Yang)       7 หมู่บ้าน

ศาลาด่าน (Sala Dan)             5 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเกาะลันตาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะลันตาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะกลางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองยางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาด่านทั้งตำบล