• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอคลองท่อม

อำเภอคลองท่อม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอคลองท่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา (จังหวัดตรัง)

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตาและอำเภอเหนือคลอง

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอคลองท่อมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่

คลองท่อมใต้ (Khlong Thom Tai)      9 หมู่บ้าน

คลองท่อมเหนือ (Khlong Thom Nuea)   8 หมู่บ้าน

คลองพน (Khlong Phon) 14 หมู่บ้าน

ทรายขาว (Sai Khao)                 7 หมู่บ้าน

ห้วยน้ำขาว (Huai Nam Khao)   9 หมู่บ้าน

พรุดินนา (Phru Din Na)                11 หมู่บ้าน

เพหลา (Phela)                 9 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอคลองท่อมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองท่อมใต้

เทศบาลตำบลคลองพน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองพน

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองพน)

เทศบาลตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนือทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุดินนาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพหลาทั้งตำบล