• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯ กระบี่ สานต่อโครงการพระราชดำริ ทั้ง 16 โครงการ สานต่อศาสตร์พระราชา ให้โครงการมีชีวิต เน้นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

        วันนี้ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพันเอก กิตติ อิ่มศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ , โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ และโครงการปรับปรุงฝายคลองน้ำตาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่

        ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันหาแนวทางในการบูรณาการโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนทั่วทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการสานต่อศาสตร์พระราชาในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่เยาวชน ประชาชน กลุ่มชุมชนต่างๆ

        พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริทั้ง 16 โครงการของจังหวัดกระบี่ ว่าเป็นการไปให้กำลังใจซึ่งทุกฝ่ายน้อมรับปฏิบัติอย่างดี และขอชื่นชมหน่วยงานต่างๆ ข้อสำคัญที่สุดหลายๆ โครงการเอามาต่อยอดได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เมื่อได้แล้วก็เป็นการตอบแทนเช่น ร่วมกันทำความสะอาด ร่วมกันเลี้ยงปลา หามาตรการร่วมกันในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกๆ โครงการที่ได้เยี่ยมชม ถือว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถของทุกภาคส่วน ปัญหาอุปสรรคแต่ละโครงการได้เสนอมาแล้ว จังหวัดกระบี่กำหนดแนวทางในการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลรักษา การบำรุงรักษาต่างๆ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาครัฐเข้าไปช่วยและให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยให้มากยิ่งขึ้น

        พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร กล่าวว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการในจังหวัดกระบี่ จะมีการต่อยอดให้โครงการมีชีวิต มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยทุกๆ ครั้งที่มาตรวจเยี่ยม มาดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ เราอยากเห็นมีความคืบหน้า มีการพัฒนาตลอด และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ แต่ละโครงการมีแนวทางในการดำเนินการของตัวเองที่แตกต่างกัน และขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสมาเยือนจังหวัดกระบี่ เชิญเข้าเยี่ยมโครงการ ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่