• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจังหวัดกระบี่แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)

จังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจังหวัดกระบี่แบบเบ็ดเสร็จ ( one stop service )  วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ ( one stop service ) แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งอยู่ที่สำนักงานจัดหางาน และเยี่ยมนายจ้างที่พาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 และขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จำนวน 3กลุ่ม ผู้ที่ใบอนุญาตทำงานได้หมดอายุไปแล้ว แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 31มีนาคม 2561 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จากผลการติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ได้รายงานผลการเปิดศูนย์ตามมติ ครม วันแรก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจังหวัดใกล้เคียงเปลี่ยนนายจ้างมาทำงานจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น ส่วนอุปสรรคและปัญหาที่เจอ ล่ามมีไม่เพียงพอ แก้ไขโดยทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่สามารถสื่อสารภาษาดังกล่าวได้เพิ่มเติม เบื้องต้นบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ให้นายจ้างนำลูกจ้างตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลกระบี่ ก่อนมาขอทะเบียนอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่