• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

       วันนี้ 7 มีนาคม 2561 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกระบี่ กว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยเป็นการตรวจติดตามแผนงานโครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ.2551 การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) และโครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณมาก โดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมและมีความรับผิดชอบต่อโครงการต่าง ๆ  ชี้แจงรายละเอียดการทำโครงการ การจัดสรรและการใช้งบประมาณ ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ละด้านได้ดังนี้การเพิ่มศักยภาพการเกษตร การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต

       โดย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ได้กล่าวเน้นย้ำในการสร้างความปลอดภัยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า ให้ภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกัน รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จึงควรจะเน้นย้ำและตระหนักด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญพร้อมทั้งตรวจสอบระบบ CCTV ในจุดต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรองรับเหตุต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่