• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่จัดอบรมเชิงปฏิบติการและบรรยายพิเศษ “การป้องกันความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม”

          วันนี้ (22 มีนาคม 61) ที่โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบติการและบรรยายพิเศษ “การป้องกันความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับโรงงานอุตสากรรม (Safety for factory) เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมี  นางทัศนีย์  ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  ซึ่งมีสถานประกอบการโรงงานอุตสากรรมและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน          

      จังหวัดกระบี่ได้มีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อยกระดับมาตรการสาธารณภัยไปสู่มาตรฐานตามหลักสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐรวมถึงความมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดและประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้จังหวัดกระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนสังคมน่าอยู่พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียวและเพื่อศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมศาลและพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนของคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัยโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญจะทำให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ทั้งในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานหรือสถานประกอบการต่างๆ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่