• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2561

        วันนี้ (26 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.กิตติ อิ่มศิริ รองผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบเดือนมีนาคม

      จังหวัดกระบี่ดำเนินการติดตามนโยบายการท่องเที่ยว ความปลอดภัย ในทุกพื้นที่ ทางบก ทางน้ำ ทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง ในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค บางพื้นที่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญในการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

      นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายเอกลักษณ์กระบี่ประจำปี 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 3 รางวัล มอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยและโครงการส่งเสริมการบริโภค จำนวน 5 ร้าน มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560  มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการ Startup Clup ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา

 

ที่มาช้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่