• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ กว่า 160 หน่วยงาน

       ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่เจ้าหน้าที่รัฐประจำจังหวัดกระบี่ กว่า 160 หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน    

       ด้วยจังหวัดกระบี่ ตระหนักถึงความสำคัญการให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะให้เจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดความไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ เป็นพื้นฐานในการบริการประชาชนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ จึงจัดสัมมนาขึ้นในวันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของจังหวัดกระบี่ มีความรู้การปฏิบัติงานที่สุจริต โปร่งใส รู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ และมีความรู้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปี 2558        

      ซึ่งว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีใจความตอนหนึ่งว่า "ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติ การป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่สามารถทำได้ตามลำพังเพียงส่วนราชการ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ ร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวังการทุจริตและการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตเชื่อว่าผู้ร่วมสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติราชการได้ต่อๆไปเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ"

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่