• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมกันทั่วประเทศ

        ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ร่วมงานและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงาน เป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรันตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นพร่อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ พร้อมใจกันทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชาชูปถัมภ์ฯของแต่ละจังหวัด โดยนำเงินไปสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากจน และขาดแคลนในชนบทตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้องค์กรชุมชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืน ในวันนี้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าดังกล่าวได้เงินทั้งสิ้น 166,511 บาท

         ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ของจังหวัดกระบี่ มียอดเงิน 574,536 บาท ซึ่งได้จัดสรรเงินทุนให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส 80 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท และฝากในลักษณะตั๋วแลกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 200,000 บาท ในปี 2561 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ส่วนกลางได้จัดสรรเงินทุนให้เด็กยากจน 15 ทุนๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และกองทุนพัฒนาชนจังหวัดกระบี่ มอบทุนการศึกษาให้เด็กใน 8 อำเภอๆละ 10,000 บาท รวม 80 ทุนเป็นเงิน 80,000 บาท นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้วย

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่