• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561

        วันนี้ (17 เมษายน 2561)  ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        โดยผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัว ควบคุมจำนวนสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบให้น้อยลง มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         ทั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว จังหวัดกระบี่ ที่ไม่มีเจ้าของ ด้อยโอกาส หรือสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 ตัว ตั้งแต่เดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้บูรณาการงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 แห่ง ในการสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำหรับวางแผนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ โดยมีแผนดำเนินการให้มีศูนย์พักพิงสุนัขและสถานที่กักกันสัตว์ให้เพียงพอกับจำนวนสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น

 

ที่มาข้อมูลข่าวแและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่