• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
สปร.ทบ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดกระบี่

            25 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่มีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 6 โครงการ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 6 โครงการ และของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 4 โครงการ รวม 16 โครงการ ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา และอำเภอปลายพระยา แยกเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 7 โครงการ เป็นอ่างเก็บน้ำและฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคและบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ เป็นโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล เป็นโครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 1 โครงการ เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงปลาในกระชังอำเภอเกาะลันตา โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ 5 โครงการ เป็นการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เป็นการปรับปรุงโรงงานต้นแบบสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมอ่าวลึก เป็นการศึกษาความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลของเกษตรกร และเป็นการศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล ในปี 2561 จังหวัดกระบี่จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด สำหรับการน้อมนำและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 14,229,200 บาท และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,150,000 บาท รวม 20 กิจกรรม

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่