• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่สืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรือแจว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ริมเขื่อนปากน้ำลานวัฒนธรรมอันดามันลอยน้ำ หน้าเมืองกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรือแจว วิถีถิ่นกระบี่ พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ซึ่งอำเภอเมืองกระบี่ร่วมกับตำบลคลองประสงค์จัดขึ้นภายใต้ปรัชญา ร่วมสืบสานศิลปะเรือแจวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนในการร่วมมือร่วมใจ พัฒนาความอยู่ดีมีสุขของสังคม ทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คนในชุมชนมีรายได้ และเพื่อให้คนในท้องถิ่นและคนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาของเรือแจวในท้องถิ่นตนเอง ก่อให้เกิดความรักความหวงแหน ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาออกกำลังกายให้มีสมรรถภาพแข็งแรง และหารายได้เสริมจากการนำเรือแจวออกให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อชมภูมิทัศน์ผืนป่าโกงกางเขาขนาบน้ำและหน้าเมืองกระบี่ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรือแจวให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ ที่อยู่ในเขตคลองประสงค์และเขตพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 250 คน เรือ 15 ลำ ในรูปแบบการสาธิตการเรือแจวผ่านเส้นทางป่าชายเลนธรรมชาติ ในรูปแบบการสาธิตการใช้เรือผ่านเส้นทางป่าชายเลนธรรมชาติ ตั้งแต่ลานวัฒนธรรม ลอยน้ำ ปากแม่น้ำกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ ถึงเขาขนาบน้ำตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ และมีการบรรยายเชิงวิชาการ นิทรรศการตลาดนัดวิชาการ งานในครั้งนี้จึงเป็นวันแห่งสัญลักษณ์ ที่แสดงให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่า จังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญ ที่จะฟื้นฟูแนวทาง เพิ่มการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมเรือแจว ไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักว่าทุกคนคือ บุคคลที่สามารถดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเรือแจวต่อไปในอนาคต ผู้ว่าราชการจังหวัดกร กล่าว่า จากที่ได้ไปตรวจเยี่ยม ชุมชนคลองประสงค์ ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นวิธีใช้ชีวิตที่น่าสนับสนุนน่าส่งเสริม จึงจัดให้มีโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีถิ่นกระบี่โครงการ อนุรักษ์เรือแจว ซึ่งในช่วงที่ไปดูก็ได้เห็นการทำเรือหัวโทงจำลอง การปลูกข้าวสังข์หยด การเพ้นท์ผ้าหลายอย่าง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่งดงามซึ่งบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองของจังหวัดกระบี่มากซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 10 นาทีก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและงดงามเพราะฉะนั้นจึงมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเมื่ออดีตครั้งก่อนที่ยังไม่มีเครื่องยนต์ก็ได้มีการขนส่งด้วยเรือแจวและเห็นควรจะรื้อฟื้นอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่ ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือแจวสัมพันธ์บรรยากาศธรรมชาติเขาขนาบน้ำ ป่าชายเลน

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่