• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมมอบนโยบายและเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในนามประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ และคณะแม่บ้านมหาดไทย 14 จังหวัดภาคใต้ “ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

                แม่บ้านมหาดไทยขานรับนโยบาย “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ยึดหลัก 3R ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการกำจัดขยะและสร้างมูลค่าที่ต้นทาง โดยมุ่งเน้นให้แม่บ้านมหาดไทย ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือในครัวเรือน รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ประกอบด้วย การลดการใช้ (Reduce) โดยให้ใช้ตามความจำเป็น โดยหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก การใช้หลอดไฟฟ้า การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก และสุดท้าย คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

            โดยจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในระดับนานาชาติมีชื่อเสียงระดับโลกที่อุดมไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ต่อปีถึง 6.05 ล้านคน สร้างรายได้ 96,972ล้านบาท ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักควบคู่กับภาคการเกษตร โดยมีปาล์มน้ำมัน ยางพารา    การประมงเป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกร  โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาจังหวัดอย่างสมดุล ซึ่งนำไปสู่การสร้างอาชีพรายได้ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

             การประชุมคณะแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่