• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ปภ.กระบี่จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561เพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากรต่อสถานการณ์ในระดับพื้นที่

 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยมีนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากที่ทำการปกครองอำเภอ รวมจำนวน 80 คน   โดยนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์สาธารณภัยและการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และมอบให้กระทรวง กรม องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ จึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2561