• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ. กระบี่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

22 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ในการคัดเลือก องค์กร ชุมชนและอำเภอคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบภายในปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ในกรณีที่องค์กร ชุมชนและอำเภอใดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 3 คะแนน ให้จัดไว้ในกลุ่ม องค์กร ชุมชน อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งองค์กร ชุมชน และอำเภอที่ได้ส่งแบบประเมินตนเองเข้าร่วมการพิจารณาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม ใน 3 ระดับ มีดังนี้ 1.องค์กรคุณธรรมจำนวน 13 องค์กร 2.ชุมชนคุณธรรมจำนวน 33 ชุมชน 3. อำเภอคุณธรรมจำนวน 6 อำเภอ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามฝ่ายเลขานุการอนุคณะกรรมการเสนอ จะมอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดทำแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ และจัดส่งให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมคุณแห่งชาติต่อไป