• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10 เดินทางศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่คณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10 เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผู้บริหารส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ กว่า 50 คน  โดย คณะนบส.2 จะเดินทางศึกษาดูงานชุมชนเกาะกลางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติด วิถีชาวบ้าน การทำผ้าปาเต๊ะ การปลูกข้าวสังข์หยด การผลิตเรือหัวโทง การทำประมง พร้อมชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และเดินทางต่อไปยังบ่อน้ำพุร้อนเค็ม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งมีเพียง 2 แห่งในโลก และเดินทางไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การผลิตไบโอแก๊ส การนำสารอินทรีย์ที่เหลือจากการผลิตไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ by - product อื่นๆ ซึ่งโรงงานเป็นตัวอย่างของการผลิตที่คำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมไร่ตะวันหวานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศาสตร์และภูมิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาแบบครบวงจรและเป็นแห่งแรกที่ใช้พื้นที่จำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพื้นที่กว่า 600 ไร่ ในส่วนของพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ดำเนินบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประตูสู่เมืองกระบี่ (Krabi Geteway) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อสร้างความประทับให้ใจกับนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การดำเนินการประกอบด้วยการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความสะอาด การจัดระเบียบโรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร การพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 

ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่