• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ. กระบี่ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ณ ห้องประชุมปลายพระยาชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยนายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการลงพื้นที่สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ในจังหวัดกระบี่ โดยสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการและผลการทำแบบประเมินจำแนกรายอำเภอ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ 7,293 ราย อำเภอเขาพนม 3,190 ราย อำเภอเกาะลันตา 2,641 ราย อำเภอคลองท่อม 5,876 ราย อำเภออ่าวลึก 2,592 ราย อำเภอปลายพระยา 3,346 ราย อำเภอลำทับ 2,219 ราย อำเภอเหนือคลอง 5,199 ราย รวม 32,356 ราย จำนวนผู้มีบัตรที่่ลงพื้นที่สัมภาษณ์ 32,397ราย แจ้งการพัฒนาในจังหวัดอื่น 41ราย คงเหลือผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ 32,356 ราย ในจังหวัดกระบี่จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการทั้งสิ้น 44,410 ราย  การดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงความประสงค์และสัมภาษณ์ การส่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา การดำเนินการพัฒนาผู้มีบัตรฯ โดยหน่วยงานพัฒนาผู้มีบัตรฯและการติดตามผลการพัฒนาโดยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการติดตามผลการพัฒนา เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดย AO ของธนาคารหรืออำเภอติดตามการพัฒนาและบันทึกข้อมูล