• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ. กระบี่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)จังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2561

วันนี้ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2561พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทั้ง 8อำเภอ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณะสุข กล่าวว่า การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับจังหวัด ด้วยการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในแต่ละอำเภอโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผสมผสานการดูแลความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีความเป็นอยู่ทางสังคมมีสุขภาวะทางกาย จิตที่ดีเกิดความยั่งยืนสืบไป นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจราจรปัญหาขยะ การจัดการเรื่องไข้เลือดออก และการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และเน้นให้ทุกฝ่ายได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น อสม. หรือว่าเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง