• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ. กระบี่ รองผู้ว่าฯกระบี่ต้อนรับคณะนายทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 38

ที่ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 โดยมี พันเอก อดิชศร แย้มวงศ์ อาจารย์อำนวยการส่วน ร.ร.เสนาธิการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้กำหนดนำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 ในจำนวนนี้มี นายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ จำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปิน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรญี่ปุ่น และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 38 จำนวนทั้งสิ้น 208 นาย เดินทางมาทำการตรวจ/ศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษา  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวบรรยายสรุปการพัฒนาจังหวัดกระบี่ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงมากและชื่อเสียงระดับโลกนั้นจึงมีความสำคัญยิ่งกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพ. ศ. 2561 - 2564 1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green tourism) และเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 2. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ประตูสู่กระบี่ พัฒนาคุณภาพการให้บริการณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ และท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ณ จุดแรกที่เดินทางมาถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนมีความสะดวก สบาย อบอุ่นใจที่มาพักผ่อนที่จังหวัดกระบี่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ทุกกลุ่มและการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน