• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
6 จังหวัดอันดามัน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำแผนในรูปแบบ One Plan เชื่อมโยงแผนระดับชาติและระดับพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง กระบี่ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความพร้อมทั้งความงามโดยธรรมชาติของเกาะแก่งต่าง ๆ มากถึง 154 เกาะ ชายหาดทีสวยงามได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เมืองศิลปะ เมืองปาล์มน้ำมัน พร้อมเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชม สัมผัสความงามของจังหวัดกระบี่  สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( 2560-2564) และกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2550-2579) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนพัฒนาจังหวัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ และห่วงโซ่คุณค่ามาเป็นกลไกในการพัฒนา เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และศักยภาพของพื้นที่ จึงต้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ เช่น นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ จากนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การจัดทำคำของบประมาณ การบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบ One Plan ให้เป็นแผนที่เชื่อมโยงทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ กลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม และสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัด และอำเภอในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงแผน การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล