• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กระบี่-ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูวิถี ชีวิตชาวเลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 พร้อมด้วยคณะทำงาน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูวิถีชาวเล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และการส่งเสริมให้ลูกหลานชาวเลมีการศึกษาที่ดีขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ แนวเขตที่ดิน และเสนอการดำเนินงาน อาทิเช่น การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเป็นการอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และมอบพันธุ์ปลากะพงให้ชาวเล และการพัฒนาหมู่บ้านประมงน้ำจืดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การส่งเสริมด้านสาธารณสุขการจัดโครงการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ชาวเล การส่งเสริมด้านการศึกษาการส่งเสริมให้มีการรักการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชน  นายสมชาย หาญภักดีปฏิมาหัวหน้าสำนักงานจังหวัด กระบี่กล่าวว่า ทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้กับชาวเลในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกระบี่ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวเลอย่างยั่งยืน  กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัด สตูล ภูเก็ต พังงา และกระบี่ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลหรือชาวไทยใหม่มี 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มมอร์แกน มอแกลน และกลุ่มอูรักลาโว้ย ส่วนกลุ่มชาวเลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นกลุ่มอูรักลาโว้ย ที่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งและบริเวณเกาะในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ได้แก่อำเภอเกาะลันตา พื้นที่ตำบลลันตาใหญ่และตำบลศาลาด่าน อำเภอเมืองกระบี่ ได้แก่พื้นที่แหลมตง และ อำเภอเหนือคลองพื้นที่ เกาะศรีบอยา ปัจจุบันมีประชากรชาวเลประมาณ 1790 คน