• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญทุกวันอังคาร

วันที่ 7 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย รองสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการการจังหวัดกระบี่ หน่วยงานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการที่ได้มีการประชุมกันตามประเด็นในแต่ละสัปดาห์ มีเรื่องติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย โรงพยาบาลกระบี่ และ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นต้น  โดยนายเฉลิมพล ศรีธรรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกระบี่ แจ้งถึง ความคืบหน้าโครงการดังกล่าว มีการดำเนินการดังนี้ คือ บริษัทประชารัฐเป็นผู้รวบรวมผู้ประกอบการ บูรณาการ ร่วมกับโครงการ 9101 มีวิธีการดำเนินการบูรณาการงานในเบื้องต้นดังนี้ สำนักงานสาธารณสุข รับซื้อผลผลิตจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โดยให้ สำนักงานเกษตรเป็นฐานการแนะนำกลุ่มเป้าหมายให้แก่เกษตร ส่งต่อผลผลิตการเกษตรจากโรงพยาบาล โดยรวบรวมฐานข้อมูลให้ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และจะเริ่มต้นดำเนินการส่งต่อฐานการผลิตจากเกษตรกรจากท้องถิ่น ที่โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลชุมชน ในเบื้องต้น เพื่อเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย ของ โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีและประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ การรักษาความสงบเรียบร้อยให้มีความปลอดภัยและเป็นสงบสุข โดย ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้จะมีการขยายผลการประชุมในประเด็นเพื่อพิจารณา ในสัปดาห์ต่อไป

 

ที่มา ข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่