• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินงาน “โครงการตลาดประชารัฐ ” ด้วยการบูรณการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย อันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มสินค้าในแต่ละระดับมีที่ขายสินค้า กลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ อันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป โดยจะเริ่มเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 -30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในฐานะเจ้าของตลาดทั้ง 9 ประเภทในส่วนกลางและสำหรับจังหวัดกระบี่มี 7 ประเภท สำหรับภูมิภาค ดังนี้ 1.ตลาดประชารัฐ ( GREEN Market ดำเนินการโดย องค์การ กระทรวงมหาดไทย 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน 3.ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองสนท้องถิ่น 4.ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข สำหรับส่วนกลาง 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด 6. ตลาดประชารัฐ Modern trade ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 8. ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย กระทรงพาณิชย์ 9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยก่อนหน้านี้ได้มีการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล และจะทำการเปิดตลาดประชารัฐแต่ละประเภทตามช่วงวัน เวลา ที่เหมาะสมโดยจะหารือกับทางจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ดำเนินงานตามปฏิทินแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามลำดับ อาทิ รับสมัคร แถลงข่าวปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วม 

 

ที่มา ข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่