• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560

จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมปลายพระยา (ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ฯลฯ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยบูรณาการจังหวัดทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีที่ขายสินค้า ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และในระดับอำเภอละ 1 แห่ง  นายสมปอง รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สรุปยอดผู้มาลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ยอดรวม ณ (วันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2560 ) ดังนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ 135 คน อ. เมือง 68 คน (ยอด ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) อ. เหนือคลอง 178 คน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนม 76 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองท่อม จำนวน 49 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนม 76 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำทับ 21 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออ่าวลึก จำนวน 57 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปลายพระยา 97 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะลันตา 52 คน โดยมียอดรวมทั้งสิ้น -จนปัจจุบัน 705 ราย พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวและพื้นที่รองรับในผลการดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐ และรายงานอุปสรรคและปัญหา หน่วยงานรัฐและเอกชนเจ้าของตลาด ได้นำเสนอให้มีการวางแผนการตลาด วิเคราะห์ ( SWOT ) สอนทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้า จับคู่ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างในการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ให้แต่ละอำเภอ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และบูรณาการกันทุกภาคส่วน สรุปผลของการดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอ และการดำเนินงาน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ยอดผู้มาลงทะเบียน 2. แนวทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ของทุกอำเภอ สรุปได้ว่ามีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูและและบริหารร่วมกัน แจ้งจิตอาสาให้เป็นผู้กระจายข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อการประชาสัมพัน์ทุกแขนง 3. การเลือกตลาดและวันเพื่อทำการ (Kick of ) ครบทุกอำเภอ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการศาสตร์พระราชา ตามนโยบายของรัฐบาล มติที่ประชุม คณะกรรมเห็นชอบให้ตลาดเกษตรของ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมโครงการตลาดประชารัฐของดีประจำจังหวัดกระบี่ เน้นกลุ่มเกษตรกรฐานการผลิตโดยตรง เกษตรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย ประชาชนต้องได้ประโยชน์มากที่สุด

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่