• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่แถลงข่าวเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ( kick off) 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกัน และซักซ้อมอบรมผู้ประกอบการใหม่ ก่อนเปิดตลาด

จังหวัดกระบี่แถลงข่าวเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ( kick off) 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกัน และซักซ้อมอบรมผู้ประกอบการใหม่ ก่อนเปิดตลาด วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการตลาดประชารัฐ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนพ่อค้าแม่ขาย เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจ ตามโครงการตลาดประชารัฐ ( kick off) 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกัน ทั่วประเทศ  ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินงาน “โครงการตลาดประชารัฐ ” ด้วยการบูรณการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย อันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มสินค้าในแต่ละระดับมีที่ขายสินค้า กลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ อันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป  ทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 -30 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดังนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ จำนวน 238 อำเภอเมือง จำนวน 151 อำเภอเหนือคลอง 250 อำเภอเขาพนม 168 อำเภอคลองท่อม 83 อำเภอลำทับ 43 อำเภออ่าวลึก 103 อำเภอปลายพระยา 83 ราย มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 1,264 ราย หน่วยงานบูรณาการในฐานะเจ้าของตลาด ทั้ง 9 ประเภทในส่วนกลางและสำหรับจังหวัดกระบี่มี 7 ประเภท ตลาดที่ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ความสนใจมากที่สุด 3 ลำดับ คือ 1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 883 ราย 2.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 588 ราย 3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 429 ราย อื่นๆ ตามลำดับ ตลาดประชารัฐ Modern Trade 78 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 241 ราย ตลาดประชารัฐต้องชม 121 ราย ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 173 ราย  ทั้งนี้ดำเนินงานตามปฏิทินแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามลำดับ อาทิ รับสมัคร แถลงข่าว อบรมซักซ้อมความเข้าใจ กฎกติกาแก่ผู้ประกอบการ โดย ธกส. เป็นเจ้าภาพหลักและบูรณาการหน่วยงานในแนวทางประชารัฐ ขยายฐานการตลาดยกระดับ สู่ตลาดพัฒนา ตลาดก้าวหน้า ในทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการเปิดตลาด ( kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 ภายใต้ตลาดแห่งทางเลือก ตลาดแห่งโอกาส ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดของประชาชน สร้าง 4 ส สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนที่จะเปิดตลาดใหม่ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Modern Trade เปิดที่ห้างบิ๊กซี และตลาดอื่น ๆครอบคลุมทุกพื้นที่

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่