• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินงบประมาณตาม "ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตฯ"
28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแนวทาง การดำเนินงาน หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด ส่งโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบ การป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการ/กิจกรรมหน่วยงานละไม่เกิน 200,000 บาท ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561