นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัด "ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"
หนังสือสั่งการ
สถานะ เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
มติ ก.อบต กทจ.
เลขที่ เรื่อง วันที่